معرفی کتابخانه

وظایف و اختیارات :

  1. بهینه سازی  دسترسی به موقع و مناسب اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و محققین به منابع علمی با تاکید بر راه اندازی و ارتقای سامانه منابع الکترونیکی و  تشکیل کمیته تامین منابع علمی دانشگاه.
  2.  حمایت  وکمک به اداره انتشارات  و مجلات علمی دانشگاه و اداره اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش  در جهت افزایش کمی و کیفی مقالات منتشره توسط مجلات دانشگاه، ارتقای شاخص های وبومتریک  و افزایش دسترسی جهانی به تولیدات علمی دانشگاه.
  3. نظارت ، پایش مستمر و همکاری با کتابخانه های موجود در دانشکده ها و برگزاری جلسات منظم با هدف ارتقای کمی و کیفی فعالیت های موجود.
  4. برنامه ریزی منظم و دقیق در خصوص ارتقای بخش علم سنجی دانشگاه به منظور پایش مستمر و اطلاع رسانی دقیق  آخرین تولیدات علمی اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه بصورت منظم و ماهیانه.
  5. رعایت و حفظ حرمت ،کرامت و شان اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان، محققین و پرسنل دانشگاه و ایجاد فضایی با نشاط و بدور از هر گونه حواشی در کتابخانه مرکزی دانشگاه.

مدیریت کتابخانه